Itorero ry'Abadventiste b'Umunsi wa 7 - SDA Ururembo
8770 Boul. St-Michel
Montreal, QC, H1Z 3G1
Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye

Ururembo/Accueil
Turi bande? Nous sommes
Tugereho/Nous joindre
Amakuru/Nouvelles
Tuganire/Forum
Tubwire/Vos commentaires
Amasengesho/Vos prières
Twige Bibiliya/Bible
Prédicateurs/Chorales
Igitabo abashyitsi/Livre d'or
Izindi web site/Liens utiles
Podcast
Video

URUREMBO >
.
Mbese kirazira ko igitsina gore cyambara ipantaro ?
.
By Marie de Fatima Mukamwiza

Umuvandimwe Christine ati :
 
« Ndabashuhuje mwizina ry'Umwami yesu. Mfite ikibazo nkunda kwibaza kw'ijambo riri muri bibiriya mwisezerano rya kera havuga ko igitsina gore kwambarana n'umugabo arikizira mu maso y’imana . Nonese bene data ko mbona abagore hafi ya bose bavuga ko bazi imana bambara amapantaro mwe mubivugaho iki? Kandi ko nziko ijambo ry’Imana ibyo rivuze dutegerezwa kubigendera niba biboneka ko turi mururu rugendo byukuri. Murakoze,  ndategereje icyo muzambwira. »
  
Ikibazo wabajije muvandimwe, hari benshi bakibaza nkawe. Nkaba ngirango mbere yo kuganira nawe , ngusabe kwibuka ijambo rivuga ngo « Imana ni umwuka, abayisenga bayisengera mu mwuka no mu kuri ». Ikindi nkwibutsa ni uko ijambo ry’Imana ryanditse mu marenga, kenshi tugasoma dushyira mu bikorwa ibyanditse kandi nyamara bifite icyo bivuga mu buryo bw’umwuka. Ndagereranya ijambo ry’Imana nka rwa rurimi umubyeyi avugana n’umwana we igihe ataramenya kuvuga. Aravuga akamumenya akumva n’icyo amubwiye, ariko undi muntu ntashobora kumenya icyo umwana aba avugana na nyina kuko urwo rurimi atarumenyereye. Natwe rero twakuweho ubushobozi bwo kubona ibintu uko biri kubera icyaha cyatumye tuba impumyi, Imana ihitamo kuvuganira natwe mu ijambo ryayo ariko tugasobanurirwa na Mwuka Wera kuko niwe umenya ibyo Imana ivuze akadusemurira nk’uko ushobora kubaza umubyeyi uti mbese umwana wawe avuze ngo iki akakubwira ukabona kubyumva.
 
Ntabwo isezerano rishya rikuraho irya kera, ariko hari byinshi byagiye bihinduka ku bantu bariho mu isezerano rishya, bitewe n’imihindukire y’isi, igihe tugezemo, aho dutuye, n’ibindi byinshi. Urugero : Nk’umunyarwanda kazi cyangwa se umurundikazi, urabizi ko kera bambaraga imbuzu n’inkanda, ubu sibyo biriho dufite imyenda itandukanye kuko habayeho iterambere. Kera bandikishaga wino, ubu hari za mudasobwa zandika zikanabika ibyo zanditse. Umugore ntiyari yemerewe kuvuga ku ruhimbi no kuvugira mu ruhame, ariko ubu abagore benshi bararirimba, barabwiriza, barahanura, barasenga, barerekwa,…n’ibindi byinshi kandi bakoreshwa n’Imana yandikishije rya jambo twahereyeho ryatumye wibaza kiriya kibazo.
 
Iyo Imana iduha impano rero nk’abagore, ntabwo ireba ko twambaye ipantaro ahubwo ireba icyo twambariyeho igahera aho. Soma inshingano y’umugore muri 1Petero3 :3-4. Imana ishaka abagore batayikoza isoni mu gihe bavuga ubutumwa muri byose. Kwambara ipantaro si ikibazo, navuga ko ikibazo ari impamvu yaguteye kuyambara nubwo atari umwenda ugenewe abagore koko nk’uko ubivuga ko Ijambo ry’Imana niko ryanditse. Hari impamvu zinyuranye zitera umugore kwambara ipantaro, zikaba ziva ku muntu ku giti cye n’impamvu ibimuteye. Iyo mpamvu rero iva mu mutima kandi wa mutima niwo Imana ireba ntabwo ireba ipantaro, ni nawo isomamo impamvu ituma imubuza kuyambara.
Nafata urugero rufatika ; ababa mu bihugu birimo ubukonje, bagomba kwambara uwo mwambaro kuko bagomba kurinda urusengero Imana ikoreramo ariwo mubiri wabo. Igihe cyose natumye imbeho yangiza ubuzima bwanjye ntabwo Imana izanshimira ko ndi ku gisasiro ntagiye aho intuma kubera ingorane zatewe n’imyumvire yanjye yo kujijwa. Yampaye ubwenge ngo menye ikibi n’ikiza. Ahari se ndi mu kazi gasaba kwambara uwo mwambaro kuko ngomba kwiyubaha nk’umubyeyi, ndi ku rugendo se kandi ngomba kunyura ahantu hansaba gusimbuka cyangwa se kwisanzura n’ibindi bituma ntagubwa nabi. Hari izindi ngero nyinshi ntabashije kurondora zituma umugore wubaha Imana yambara ipantaro.
 
Narangiza mvuga nti, Imana ishima ikiri ku mutima wanjye nawe, kuko niba ijambo ryayo rimbamo, rizanatuma menya guhitamo imyenda ikwiriye ; aho kuyambarira no mu gihe gikwiriye nyambaramo aho kwambara ibiyikoza isoni mu bayoboke bayo. Niba umutima utunganye, izananyereka ibyo ngomba kuvuga, kwambara, kurya, uburyo ngomba kubana n’abandi kuko ibi byose niyo myambaro Imana ishaka kubona ku mugore uyubaha.
 
Ingeso zacu zikwiye gusimbura imyumvire y’uburyo tutagomba kwambara ipantaro, nizo abatubona bakwiye kubanza kubona mbere yo kubona ko twambaye ipantaro. Umutima wacu niwo Imana ishaka, niwo irebamo kandi ni nawo ituyemo. NTABWO IMANA YACU IREBA IBIGARAGARA, IREBA IBITAGARAGARA
kuko nayo itagaragara. Ntifatika ngo tuyifate, rero ntabwo kuba wambaye ipantaro bifite icyo biyibwiye, ibifite agaciro ni nyir’ukwambara ya pantaro icyo yambariyeho n’ibyo abamuzengurutse bamusomaho iyo avuga, akora, agenda, abana n’abandi, n’ibindi nk’ibyo. Wibuke ko nituva mu isi tutazajyana iyi mibiri twambaye none, tuzahindurwa mu kanya gato nk’ako guhumbya, ngo uko tuzamera ntikurerekanwa, icyo tuzicyo ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe
(1 Abatesalonika 4 :17)
 
Imirimo yacu niyo izerekana imyambaro twambaye imbere iyo ariyo. Byaba ari akaga rero kuba utambara ipantaro inyuma ntubonere imbere, ukarutwa n’uyambara kandi aboneye. Imana idufashe kugirango turusheho gusobanukirwa n’ibyo idushakaho ko ari amatunda y’umwuka wera arizo ngeso nziza, urukundo, ibyishimo, amahoro no kwihangana.
 
Murakoze.

*******************


Iyi nyandiko  wayibonye ute ? Hari commentaire se ufite ? Andikira nyirayo.

Niba hari ubutumwa ushaka kwandika tukabushyira kuli iyi site. Twandikire.