Itorero ry'Abadventiste b'Umunsi wa 7 - SDA Ururembo
8770 Boul. St-Michel
Montreal, QC, H1Z 3G1


Message history
Message history
20182017201620152014201320122011201020092008Guestbook Home Page
 • Mupenzi
 • Country: Rwanda
  Comment: I am very proud to be in touch with this precious broadcasting radio.May God bless you
  Date: 09-Nov-2009
 • KARAMBIZI Benjamin
 • Country: Rwanda
  Comment: Muraho neza, Uwiteka abahe umugisha, Nanjye mbonye iyi site nyikeneye cyane kuko mfashijwe n'ibibwirizwa bibonekamo, igisigaye murebe uko radiyo ndetse na televisiyo yanyu yakomera ikagera iwacu i Rwanda-Ouest-NYABIHU District. Dukeneye n'ubundi bufasha bwaba ubw'umwuka cyangwa n'ubundi bumenyi mwaba muturusha nkamwe mubona biruseho.
  Date: 05-Nov-2009
 • AMINI
 • Country: Rwanda
  Comment: Mbere na mbere mbanje kubashimira kubwigitekerezo mwagize cyo gushyiraho uru rubuga gusa IMANA ibahe imigisha itagabanyije nkaba mbarizwa ku GISENYI (province de l'ouest)icyo navuga gusa mugire courage mutitaye ku bica ntege biri aha hanze kandi umurimo mukora IMANA iza wubahembera vuba bidatinze kandi mugire ibyiringiro nkibyari muri kristo YESU kuko bidatinze TUGIYE GUTAHA nibyo mbifurije mwese mw'izina rya YESU amen
  Date: 09-Oct-2009
 • Mukamukama Rachel
 • Country: Belgium
  Comment: Nashimishijwe cyane no kumenya ko iyi site iriho kandi ikaba ifasha abantu benshi ibagezaho ubutumwa bwiza bukenewe muri iki gihe. Imana ihire uyu murimo wakozwe n'abana bayo kandi ibafashe gukomera no gukomeza kujya imbere. Nkunda kumva radio Ururembo kenshi kandi iramfasha. Turi hafi yo gutaha iwacu heza, dukomeze dusabirane hatagira unanirwa ataragera yo. M. Rachel, Eglise Adventiste de Namur
  Date: 26-Sep-2009
 • Niyogakiza Désiré
 • Country: Rwanda
  Comment: Mbifurije isabato nziza hamwe na baggenzi banyu bose. Ubatashye bose kandi uti mu Rwanda nabo barakomeye kandi bategereje christo. None rero ndifuzako mwajya munyoherereza ibibwirizwa kuburyo buhoraho. Murakoze mubane na nyagasani
  Date: 26-Sep-2009
 • NIYOGAKIZA Désiré
 • Country: Rwanda
  Comment: Nshimishijwe cyane no kumenya iyo site yanyu. mbonye harimo n'abavandimwe banjye nka RUGIRA Fidele .ngaho mugire isabato nziza ni ahu butaha
  Date: 25-Sep-2009
 • Marie Claire
 • Country: Brazil
  Comment: Imana ihabwe icyubahiro kubwo ubu butumwa bwayo muri gukwirakwiza ku isi. Kuko ijambo ryayo ritubwirako " ubu butumwa bwiza buzigishwa isi yose nibwo imperuka izaherako ize" Imana ibahire kd idufashe ngo tugeze kuri bagenzi bacu hirya no hino batari bayimenya ijambo ryayo.
  Date: 05-Sep-2009
 • Jemime Sezibera
 • Country: Sweden
  Comment: "Ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, Ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu, Nk'uko ijuru ryitaruye isi, Niko imbabazi agirira abamwubaha zingana, Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, Uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana abagirira ibambe , Niko Uwiteka agirira abamwubaha, Kuko azi imiremerwe yacu, yibuka ko turi umukungugu". Zaburi 103:10-14. "Uwiteka, erega imirimo yawe ni iy'uburyo bwinshi! Ndasaba Imana ngo ikomeze infuruka z'uru Rusengero "URUREMBO", kugirango umuntu wese ufungura iyi Site, arushe ho gusabana n'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka akomeze gutera inkunga abagaragu be muri uy'umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza kandi bw'ihumure. Jemime Sezibera. Sweden.
  Date: 20-Aug-2009
 • Leonard
 • Country: United States
  Comment: Imana ikomeze ibagwilize imigisha yayo mubyo mukora byose muyihimbaza.
  Date: 19-Aug-2009
 • HABIMANA
 • Country: Rwanda
  Comment: NEJEJWE NOKUBANDIKIRA NGIRANGO MBABWIRE KONEJEJWE NOKUBANDIKIRA MBASUHUZA KANDI MBASABA INKUNGA YAMASENGESHO NGOMURI URURUGENDO MBASHISHWE KUNESHA IMITEGO YUMWANZI. KA NANONE MBASABE MUNSURIZE BENEDATA DUSANGIYE KWIZERA NKABA NITWA HABIMANA ANDRE NDI MU RWANDA MUNTARA YAMAJYEPFO MU KARERE KA MUHANGA AHAHOZE HITWA GITARAMA.NKABA NDI UMUSORE NKOMOKA AHAHOZE HITWA KU KIBUYE UBU AKABA ARI MUKARERE KA KARONGI MUMURENGE WA RUBENGERA. NGAHO UWITEKA ABARINDE.
  Date: 22-Jun-2009
 • JEAN-JOSEPH MBONYUBWABO
 • Country: Belgium
  Comment: Yesu ahabwe icyubahiro kubw'iyi site kandi Umwuka Wera abongerere ubwenge kugira ngo buri jambo risohotse kuri iyi site rikore ku mutima w'urisomye. Bene Data, ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Jean-Joseph MBONYUBWABO www.inkuge.net
  Date: 22-Jun-2009
 • Salathiël Munyemanzi
 • Country: Netherlands
  Comment: Ejo ku Isabato, narimo nsoma umugani Yesu yaciriye Abafarisayo n'abanditsi bamutukaga kandi bamwivovotera ngo arimo gusangira n'abanyabyaha. Uwo mugani uwusanga muri Luka 15:8-10. Muri uwo mugani Yesu yaberuriye ko yazannywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Luka 19:10. Kandi ko byanze bikunze azakibona, bikamunezeza, ndetse uwo munezero akazawufatanya n'inshuti ze zamufashije gukomeza gukora uwo murimo wamuzanye muri iyi si yazimiriyemo ibice by'ifeza byinshi. Iyi site n'imwe mu buryo bwo gukongeza ririya tabaza umugore (ariwe Ururembo muri Montreal) yakongeje agamije gushakira Umwami we ibiceri byaburiye mu mukungugu no mu isayo ribundikiye ahatuzengurutse. Uwo mugore ntiyasinziriye, ntiyaruhutse atabonye icyo yararimo gushaka. Yesu ati: "Ndababwira yuko ari ko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe WIHANNYE." Mbega umunezero mwateye abamarayika bo mu ijuru ubwo muherutse kubatirisha abihannye. Nuko rero Imana ikomeze kubaha iyo migisha yo gukongeza ayo matabaza mu ngo zanyu, no mu itorero Ururembo, n'ahabazengurutse, kugira ngo umwijima utamuruke, ibyo biceri bitazi ko byazimiye bihishurwe. Umwami Yesu Kristo naza tuzamumurikire abo twabonye, twese dufatanirize hamwe na We kwishima kuri urya munsi. Nibyo mbambariza nanjye niyambariza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Salathiël Munyemanzi
  Date: 24-May-2009
 • Kayishema Joël
 • Country: Rwanda
  Comment: Imana dukorera yo mwungeri utazimiza ibakomereze ubwenge n'ubushishozi mu murimo wayo. Urukundo rwa kivandimwe, Ubumwe , Ubworoherane mu murimo buri wese ashyira ahagaragara impano imurimo bijyanye no kwiga ijambo ry'Imana uko riri bizatuma mukora ibitangaza. Dukomeze gusabirana.
  Date: 03-May-2009
 • Marie de Fatima MUKAMWIZA
 • Country: Canada
  Comment: Nshimiye Imana ku bwa benedata batanga igihe cyabo batunganya iyi site kugirango bageze ku bandi uburyo umurimo w'Imana ukomereje no mu itorero Ururembo i Montréal. Nejejwe cyane no kubona amazina y'abavandimwe bacu bamenyeshejwe iyi site bakayisura, nkaba nagirango mbabwire ko urugendo twatangiye rukomeje tutacitse intege. Dukomeze gusabirana kugirango uko urya munsi urushaho kutwegera ariko natwe turushaho kwegera Yesu aho turi mu mpande zose z'isi tuzongere kubonana tuvugira hamwe ya magambo tuti:Dore ya Mana yacu twategereje ituzaniye agakiza. Imana ibahe umugisha.
  Date: 22-Apr-2009
 • Jeannette U
 • Country: Canada
  Comment: Ndashimira Uwiteka, wahaye ubwenge,ubushobozi,n'ubwitange, umuntu washyizeho site kandi unatugezaho amakuru ya groupe Ururembo umunota ku wundi. Imana imuhezagire, imuhundagazeho imigisha myinshi itangira ubuntu.
  Date: 18-Apr-2009
 • Samuel M. Ntawiniga
 • Country: United States
  Comment: Umuvandimwe wo mu Rwanda yanyoherereje urubuga rw'itorero ryanyu nezezwa cyane no kubona abanyarwanda n'abarundi bategereje Yesu barishyize hamwe kugirango bitegure kandi biteguze n'abandi kumusanganira mu minsi ya vuba. Twese turi abagenzi, turagana mu ijuru. Nibyiza rero ko tugenda duterana inkunga twibukiranya naho tugeze mu rugendo rwo kwizera ruri hafi kurangira. Imana ikomeze kubiyereka kandi Umwuka Muziranenge atwuzure twese. Mushobora gusura blog yanjye ikurikira: www.onemileawayfrometernity.blogspot.com Umugenzi mugenzi wanyu muri Kristo Yesu. Samuel M. Ntawiniga
  Date: 13-Apr-2009
 • Kayigema Jacques
 • Country: Rwanda
  Comment: Nishimiye kubona iye web. Kayishema Joel, Ijwi ry'Ibyiringiro, ni we wayingejejeho. Nashimishishwe no kubona ifoto y'inshuti yanjye Paul Kanyenzi ku iyi web site. Imana ibakomeze mu buntu bwayo. Yohana 8:32: Muzamenya ukuri kandi ukuri ni ko kuzababatura. Kayigema Jacques Adventist University of Central Africa (AUCA)
  Date: 13-Apr-2009
 • isaac nsengiyaremye
 • Country: Canada
  Comment: Bavandimwe muri Kristo: Izi ni zimwe muri za emails nohererejwe nabamwe basuye iyi site yanyu: ntabwo ntanze amazina yabo ariko bo babyishakiye bazajya kuri iyi guest book bakwivuga: Namwe kandi musabwe kuyoherereza abo muzi bose. Bibiliya iravuga ko m minsi yimperuka abantu n'ibatazaririmba amabuye azabikora... Mushobora guhindura imitima mukoresheje iyi site.. Email11: Murakoze. Website ndayisuye kandin imeze neza. Iyi ni intambwe ikomeye cyane kandi Imana ibakomereze uwo muhati wo kuyikorera.Ubu ni uburyo bujyanye na modern technology Email2: Ndabona mumaze gutera imbere peee.... Amigisho mwayashyize mu kinyarwanda kandi itorero rirasa n'irigenda neza pe. Aho bukera ni ukujya kuri Radio Ijwi ry'ibiringiro, mukababwira ibyo mwagezeho... Email3 : Ndagushimiye cyane kubera ukuntu washoboye kutubonera iyo site. Imana iguhire cyane. Ubu tugiye kujya tumenya amakuru yo mu itorero mu gihugu cyacu. Urakoze cyane Email4: Mbashimiye iyi nkuru. Nezezwa no kubona/kumenya umwete mufite wo gushyigikira itorero. Muhirwe muri byo
  Date: 10-Mar-2009
 • Jotham
 • Country: Canada
  Comment: Ndagira ngo nshimire abanyarwanda b'i Montréal muli rusange bagize igitekerezo cyo gushyiraho itorero ry'Abadventistes i Montréal. Muburyo bw'umwihaliko, ndashimira na none abatanze igihe cyabo bagashyiraho iyi site. Cyane cyane Kimenyi Charles n'abandi baba baramufashije. Imana ikomeze ibahe imigisha. Iyi site ni nziza rwose kandi uko nyigiyeho, ngenda nyibonaho ibintu bishya birushaho kuyigira nziza no kugilira akamaro abayisura. Murakoze cyane Jotham Rwamiheto
  Date: 07-Mar-2009
  There are 19 persons in our Guestbook for 2009